तथापि, दोन तारखांमधे फरक असल्यास, यापुढे आधारमध्ये नोंदणीकृत जन्मतारीख दुरूस्तीच्या उद्देशाने जन्मतारीखचा वैध पुरावा मानला जाईल. ईपीएफ खात्यात जन्मतारीख बदलण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे